Groep 7 Jonne en Fleur de Bruin

 
           
                        Juf Jonne                                                                    Juf Fleur de B
                                                                          
 
     
​​​​​Werkwijze 
Omgang met elkaar, regels en afspraken
De weektaak
Zelf leren plannen en organiseren
Omgaan met uitgestelde aandacht
Werken op maat, onderwijsbehoeften & groepsplannen
Denken om te leren
Eigen verantwoordelijkheid
De inzet van ICT
Huiswerk
 
Omgang met elkaar, regels en afspraken
Tijdens de gouden weken maken we extra veel tijd vrij om het welbevinden te bespreken.
 Aan bod komen de volgende zaken:
De regels in de groep en in de school
De verwachtingen worden besproken
Rekening houden met elkaar
Het belang van een goede klassensfeer en de eigen rol hierin
Het voorkomen van (digitaal) pesten en opkomen voor jezelf 
 
De weektaak
De weektaak bestaat uit taken, waar het kind op verschillende momenten van de week aan kan werken. Doel is het opvoeden tot zelfstandigheid, waarbij we aandacht schenken aan het verdelen van werk, plannen en structureren.
Ieder kind krijgt een weektaak op maat. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan het andere. In de weektaak wordt de speciale spellingbegeleiding en de verlengde instructie voor rekenen voor een aantal kinderen weggezet. Ook levelwerk is hierin opgenomen. Kinderen krijgen zelf de ruimte om keuzes te maken: wat heb ik nog extra nodig, wat wil ik extra leren? We begeleiden de kinderen hierin.
 
Zelf leren plannen en organiseren
De nadruk bij de manier van werken komt steeds meer te liggen op het zelf leren plannen en organiseren. We leren de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken en hier doelen aan te verbinden. Uiteraard leren we hen hoe ze dat moeten doen. Dit is een proces. Als het nog lastig is voor kinderen helpen wij hen bijvoorbeeld met plannen. Gaandeweg groep 7  leren kinderen steeds meer zelf hun werk na te kijken en van gemaakte fouten te leren. Niet enkel het constateren van een fout volstaat: ze leren zelf vervolgstappen te nemen (herhaling, verrijking, ik-doelen stellen). We stimuleren de kinderen ook om vanuit zichzelf actief gebruik te maken van een verlengde instructie.
 
Omgaan met uitgestelde aandacht
 Op bepaalde momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de weektaak, kunnen kinderen alleen een vraag stellen aan de leerkracht op het moment dat deze een vragenrondje maakt. We leren de kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen als de leerkracht niet beschikbaar is.
 
Werken op maat, onderwijsbehoeften & groepsplannen
De inhoud van de weektaak verschilt per kind. De basis is hetzelfde. Tijdens de weektaak heeft de leerkracht tijd om kinderen die extra aandacht nodig hebben op verschillende vakgebieden deze te geven. Zo geeft de leerkracht tijdens de weektaak pré-instructies, helpt kinderen bij het huiswerk van bijvoorbeeld de dyslexiebehandeling, maar wordt er ook extra aandacht besteed aan kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben.
 
De leerontwikkeling van uw kind houden we bij aan de hand van zorgvuldig opgestelde groepsplannen. In dit plan zetten wij de onderwijsbehoeftes van elk kind individueel op een rij. Dit doen we aan de hand van gegevens van de vorige leerkracht(en), toetsgegevens, observatie-gegevens en gespreksgegevens.
We werken in iedere klas met drie groepen: basis, extra hulp en extra uitdaging.
Extra hulp wordt geboden door de verlengde instructie.
Aan de hand van de behoeftes maken wij per vak een driedeling: kinderen die voldoende hebben aan de basis, kinderen die meer uitdaging nodig hebben en kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Deze plannen zijn de leidraad voor ons onderwijs. Twee maal per jaar maken wij zo'n plan. En deze worden tussendoor ook geëvalueerd en bijgesteld.

Ondertussen blijven wij ten alle tijden met de kinderen in gesprek zijn en maken we ze eigenaar van hun eigen leerproces. We gaan met ze in gesprek over de verantwoordelijkheid die ze zelf krijgen en hoe ze hiermee om gaan. We proberen ze zoveel mogelijk te begeleiden en laten waar dit kan de kinderen zelf de leiding nemen. Ook dit gaat in verschillende fases en ook zitten hier verschillen per kind. 


De inzet van ICT 
Tijdens de weektaak en op andere momenten hebben we ruimte om chromebooks voor kinderen in te zetten. Zo zijn er individuele kinderen die spelling of rekenen oefenen op de computer. Ook bevatten onze methoden oefensoftware, die de lessen ondersteunt en waaraan de kinderen zelfstandig werken. Opbrengsten hiervan kunnen we als leerkracht digitaal controleren. Kinderen met dyslexie kunnen gebruik maken van Kurzweil-software, waar ook thuis met een thuislicentie gebruik van gemaakt kan worden.
Ook bij projecten in de klas krijgen de chromebooks een steeds grotere rol, niet alleen om informatie op te zoeken, maar ook om een mooie presentatie te maken. 

Huiswerk 
In groep 7 krijgen de kinderen 1x per week huiswerk. Dit wordt meegegeven op woensdag en ook weer ingeleverd en nagekeken op woensdag. Het huiswerk sluit aan op de lesstof van dat moment. We variëren zoveel mogelijk in maakopdrachten en leeropdrachten. 
 
Organisatorische zaken
 
Informatievoorziening
Algemene schoolinformatie staat in de weekbrief.
Uitnodigingen voor ouderavonden, rapportgesprekken e.d. ontvangt u op uw aangegeven emailadres via social schools.
 
Raktiviteit
De Raktiviteit is afwisselend op woensdag en vrijdag.
Houd voor de planning a.u.b. de weekbrief in de gaten.
 
Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We maken er geen grote happening van, maar uiteraard vieren we de verjaardag wel. Trakteren gebeurt met een traktatie die we op school hebben. Kinderen mogen met mooie sleutels een kastje openen en kiezen wat ze willen trakteren.
 
Spreekbeurt
In groep 7 houden de kinderen 1 spreekbeurt.
De kinderen weten ruim van te voren de datum waarop ze hun spreekbeurt hebben. In overleg met de leerkracht wordt een onderwerp gekozen. We gaan uit van 10 minuten spreektijd. De spreekbeurt wordt ondersteund door een PowerPoint of een andere presentatietool. Als er thuis geen mogelijkheid is deze te maken kan dit in overleg met de leerkracht altijd op school. 1 week van tevoren laten de kinderen hun spreekbeurt aan de leerkracht zien, dan kan er eventueel nog iets aan veranderd worden. Dit mag natuurlijk ook eerder.
 
Gym
We douchen niet na de gym. We vragen u om uw kind goed passende gymschoenen mee te geven naar de gym. In de hogere groepen wijzen we er op, dat alleen een rol-deodorant is toegestaan bij de gym. Het is fijn om de kleding van uw kinderen regelmatig uit te wassen. 
 
 
Weekhulp door kinderen
Elk kind komt ongeveer drie keer per jaar aan de beurt. De kinderen zijn dan tot 15.00 uur of 12.45 uur bezig met het netjes achterlaten van het klaslokaal.
 
 
Verkeersexamen groep 7 
 
Theorie in april, praktijk in mei/juni.